afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

Verslag natuuronderzoek  EVZ Tabaksteeg Leusden


Eind 2014 heeft de afdeling milieu van de gemeente Leusden, vertegenwoordigd door de heer Hans Peter Reinders aan de KNNV gevraagd te onderzoeken hoe de natuur zich ontwikkelt in de Ecologische Verbindings  Zone (EVZ) in de wijk Tabaksteeg in de gemeente Leusden. Deze zone is in de afgelopen 3 jaar aangelegd en de vraag is hoe de natuur zich daar ontwikkelt.

De ecologische verbindingszon ligt in de nieuwe wijk Tabaksteeg in Leusden.  De zone ligt langs de PON-spoorlijn. Van spoorlijn naar woonwijk is er eerst een zeer hoge stalen geluidswal begroeid met klimop, vervolgens de ontsluitingsweg Ben Pon Baan en dan een geluidkerende aarden wal van ca. 5 meter hoog en aan de voet ca. 20 m breed. De nieuwbouw wordt begrensd door een brede waterpartij en tussen waterpartij en aarden geluidswal licht een vlak grazig  terrein met poelen. Dit dwarsprofiel is toegepast over de hele lengt van de zone.

In de EVZ komen 9 poelen voor. De totale lengte van de EVZ is 11.700 m.

Het aantal soorten planten die gevonden zijn is 290. Dat is erg veel. Dat komt door de variatie in biotopen (watergangen, geluidswal, grasvelden en poelen) en het feit dat er zand is aangevoerd van de Rijnoever bij Elst. In en rond de poelen zijn een aantal amfibieën aangetroffen. Ziehoofdstuk 5. Opvallend zijn de verschillen tussen de poelen. Dit betreft niet alleen de grootte van de poelen, maar ook de diversiteit in oever- en watervegetatie, de mate waarin de poelen zijn dichtgegroeid, de mate waarin bovengenoemde amfibieën voorkomen alsmede de samenstelling van de macrofauna. Er zijn in totaal 51 soorten waargenomen. Er zijn overdag totaal 1.736 vlinders geteld van 36 verschillende soorten. Daarvan zijn er 20 soorten dagvlinders en 16 soorten nachtvlinders die dus ook overdag vliegen. Daarnaast nog eens 43 andere insecten. Dat zijn veel soorten en de verklaring is waarschijnlijk de variatie in biotopen (bloemrijk grasland en de hellingen van de geluidswal (warme zuidkant) en de betrekkelijke rust net als bij de vogels.  

De bodem bestaat voor een deel uit zeer voedselarm zand uit Elst (Rijnoever) en geroerde nogal drassige leemgrond met veel humus. Veel mossen zijn er mede om die reden niet gevonden.  

De EVZ  in de woonwijk Tabaksteeg heeft als doel de bestaande ecologische verbindingszone langs de Pon spoorlijn te handhaven cq te versterken. De nieuwe natuurzone heeft een grote biodiversiteit en mag daarom een succes worden genoemd. Gezien de hoge geluidsmuur en brede Ben Ponbaan is het toch een vrij geïsoleerd gebied en de verwachting is dat de natuurrelatie met de zone langs de spoorlijn gering is.


Arie van den Bremer , coördinator onderzoeklees verslag Tabaksteeg Leusden - 2016 of bewaar het op je computer